Algemene ledenvergadering Zeerobben

Afgelopen maandagavond hield de vereniging haar jaarlijkse ledenvergadering. Voor een goed gevulde Robbenplaat opende voorzitter Sander Alberda de vergadering met een korte terugblik op het afgelopen seizoen. Naast zaken als Buitenschoolse Opvang, oud papier, energiescan, rookbeleid, kaartavonden,  voetbalkamp en bezetting hoofdbestuur werd er door de voorzitter ook nog kort stil gestaan bij de mensen die de vereniging ontvallen zijn de afgelopen tijd. 

Na deze korte inleiding werden de punten van de agenda in vlot tempo afgewerkt. Omdat er nog geen penningmeester gevonden is werden de jaarcijfers dit keer door Dirk Arends gepresenteerd. Ook nu bleek weer dat de vereniging er goed op staat mede ook door de grote uitschieters kantine en businesclub. De kascommissie kon bij monde van Nathan v.d. Pol decaharge verlenen aan het bestuur. Na de pauze hield hoofd jeugdopleiding Ane Schaap een korte maar duidelijke presentatie over het beloningsbeleid bij jeugdtrainers. Hierna kon voorzitter Alberda bekend maken dat hij deze middag bij Lieuwe Wesselius was geweest om hem mede te delen dat hij benoemd is tot lid van verdienste van de vereniging. Sinds begin jaren 80 is Wesselius betrokken bij Zeerobben. Begonnen als jeugdtrainer/leider en vervolgens hoofdjeugdtrainer, jeugdvoorzitter, bestuurslid en coördinator bij de Waddenrobkes geweest. Een lange staat van dienst die slechts kort onderbroken werd door een uitstapje richting Oeverzwaluwen. Vanwege gezondheidsredenen werd de onderscheiding thuis aan hem uitgereikt. De vergadering ging tijdens de vergadering unaniem akkoord en bekrachtigde dit met een luid applaus. Hierna was het tijd om de Wolter Bakker Trofee voor het meest verdienstelijk lid uit te reiken. Die ging dit jaar naar Sierk Pasma die op de achtergrond bergen werk verzet voor de vereniging. Pasma was lid van de activiteiten commissie, zat in het bestuur van de vriendenclub en zit vanaf 2016 alweer in de financiële commissie van Zeerobben waar hij o.a. de halfjaarlijkse contributie-inning verzorgt, de inning van de jaarlijkse bijdragen van de donateurs en leden vriendenclub verzorgt en daarnaast factureert hij namens Zeerobben.  Deze lange staat van dienst heeft het bestuur doen besluiten om de Wolter Bakker aan Sierk Pasma uit te reiken. Hierna was het tijd voor de bestuursverkiezingen. Aftredend en niet herkiesbaar was Herke de Groot en Geertjan de Groot werd opnieuw benoemd. Daarnaast kon voorzitter Alberda bekend maken dat Bouke Bakker bereid is gevonden om toe te treden tot het hoofdbestuur met de portefeuille algemene zaken. Ook voor deze mannen was er een welverdiend applaus. Na het beantwoorden van de vragen tijdens de rondvraag kon een tevreden voorzitter de vergadering sluiten nadat hij een ieder nog iets te drinken had aangeboden.

Foto’s Frans Bode