Vriendenclub

Een extra stukje financiële ondersteuning

Bij aanvang van het seizoen 1990-1991 werd door een drietal leden van de voetbalvereniging Zeerobben initiatieven ontplooid om te komen tot de oprichting van een “Vriendenclub Zeerobben”. De doelstelling van deze Vriendenclub zou moeten zijn:  “Gelden blijven brengen ten gunste van de vereniging om activiteiten te ontplooien waar de reguliere kas het af moet laten weten”. Door een schrijven werden meerdere instellingen en personen benaderd met de vraag om toe te treden tot deze club. De respons was meer dan bevredigend te noemen en de aspirant-leden werden dan ook uitgenodigd om in een bijeenkomst gestalte te geven aan de “VC Zeerobben”. De initiatiefnemers Klaas Tolsma, Marten Smits en Albert Dijkstra werden tijdens deze bijeenkomst benoemd als Commissie Vriendenclub (bestuur) en de “Vriendenclub Zeerobben” was geboren.

De “Vriendenclub Zeerobben” bestaat nog steeds en is als bron voor een extra stukje financiële ondersteuning van de zmvv Zeerobben bijna niet meer weg te denken. De doelstelling van de Vriendenclub is in de loop der jaren wel iets anders omschreven, maar is nog steeds in de geest van de doelstelling, geformuleerd bij de oprichting in 1990. De huidige doelstelling luidt als volgt:

“Het bijeenbrengen van gelden, waarvan uitgaven kunnen worden gedaan zoals:

• investeren in accommodaties.

• Ontwikkeling van activiteiten in de ruimste zin.

• Ondersteuning van prestaties op sportief niveau.

Met die beperking dat de besteding uitsluitend de gehele vereniging zal dienen en dus niet slechts ten goede komt aan één of enkele teams, personen of groepen van personen. Uitzondering op de doelstelling kan worden goedgekeurd door tenminste 75% van de aanwezige leden”.  Zo heeft de “VC Zeerobben” in het  verleden financieel bijgedragen aan o.a. de bouw van de tribune, de organisatie van jubileumactiviteiten en het voetbalkamp, de aanschaf van geluidsinstallaties en de aanschaf van kleding voor kantinemedewerkers en jeugdscheidsrechters. Ook aan de uitbreiding/verbouwing van de kantine “De Robbenplaat” is financieel bijgedragen.

Om dit soort activiteiten te kunnen blijven ondersteunen hebben we natuurlijk leden nodig. Mocht u zich aangesproken voelen en ook willen bijdragen aan een extra financiële ondersteuning van de zmvv Zeerobben, meld u dan aan als lid van de “Vriendenclub Zeerobben”. Het lidmaatschap van de “Vriendenclub Zeerobben” bedraagt € 52,50 per voetbalseizoen.

Voor informatie en aanmelden:

Bestuur
Email
Voorzitter:André Visservriendenclub@zeerobben.nl
Lid:Sietze Borgmanvriendenclub@zeerobben.nl
Lid:Albert Niezingvriendenclub@zeerobben.nl
Lid:Sierk Pasmavriendenclub@zeerobben.nl