Contributie

Inleiding:

Leden zijn volgens onze statuten verplicht tot het betalen van contributie. Leden die de contributie niet (tijdig) betalen, worden uitgesloten van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is. Het incasseren van de contributie gebeurt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van het bestuur.

Contributiebedragen seizoen 2022/2023

Geheel seizoen Kledingfonds Totaal
Senioren 190,00 20,00 210,00
O19-junioren 155,00 20,00 175,00
O17-junioren 135,00 20,00 155,00
O15-junioren 120,00 20,00 140,00
O12/O13-pupillen 110,00 17,50 127,50
O10/O11-pupillen 100,00 17,50 117,50
O8/O9-pupillen 85,00 17,50 102,50
Waddenrobkes 70,00 17,50 87,50
Sen. 35+/45+ 95,00
G-voetbal 10,00
Niet spelende leden 26,00
Niet spelende, wel trainende leden 65,00
Donateurs 20,00
Leden vriendenclub 52,50
Donateurs 65+ 10,00


Boetes:

De boete-inning voor gele en rode kaarten vindt plaats door middel van een factuur die per post wordt verstuurd. De factuur wordt verhoogd met €1,50 portokosten. Wanneer een speler een gele/rode kaart heeft ontvangen ontvangt hij of zij een brief via de e-mail van de KNVB waarin de speler op de hoogte wordt gesteld van de kaart en de hoogte van de boete. De wedstrijdsecretaris ontvangt dit bericht ook. De factuur van de boete moet binnen 14 dagen zijn overgemaakt. Na 21 dagen volgt een aanmaning, welke verhoogd zal worden met €3,50 administratiekosten. Indien dan nog niet betaald wordt kan er in overleg met de leider een sanctie worden toegepast.

Automatische incasso:

Leden geven bij aanmelding toestemming voor het automatisch incasseren van de contributie van het door het lid opgegeven bankrekeningnummer. Alleen bij hoge uitzondering en in overleg met de penningmeester kan hiervan worden afgeweken. De factuur wordt dan wel verhoogt met € 3,50 aan druk en portokosten.

Incassoprocedure:

De contributie wordt halfjaarlijks in de maanden maart/april en september/oktober automatisch geïncasseerd van het bij de vereniging bekend zijnde bankrekeningnummer.

Bij een mislukte incasso ontvangt het lid een door de penningmeester verstuurde factuur verhoogd met € 3,50 aan druk, bank en portokosten. De betalingstermijn bedraagt 2 weken.

Aanmaning:

Als er geen speciale oorzaken of omstandigheden zijn, dan wordt het betreffende lid door de penningmeester schriftelijk gesommeerd om binnen veertien dagen de contributie alsnog te voldoen of straffe van een schorsing. De penningmeester geeft dit ook door aan betrokken commissies, coördinatoren en kaderleden. De extra administratiekosten zijnde € 2,50 komen bij het openstaande bedrag en zal eveneens door het lid voldaan moeten worden.

Schorsing, royement en beroep:

Betaalt het lid de contributie niet binnen de aangegeven veertien dagen, dan volgt er automatisch een volledige schorsing. Dit betekent dat het lid per direct uitgesloten is van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is. De penningmeester geeft dit door aan betrokken commissies, coördinatoren en kaderleden. Pas nadat het lid de achterstallige contributie volledig betaald heeft, wordt de schorsing opgeheven. Duurt de schorsing langer dan één jaar, dan zal het bestuur het lid voor royement voordragen bij de algemene ledenvergadering. Het lid heeft het recht om in beroep te gaan tegen de schorsing. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid voorlopig geschorst.

Afmelden lidmaatschap en contributiebetaling van JEUGD EN SENIOREN LEDEN!!

Volgens de statuten van zmvv Zeerobben is het lid verplicht om zichzelf schriftelijk af te melden uiterlijk voor 1 juni van het huidige jaar. Na deze datum ben jij gewoon nog lid en verplicht om contributie voor het nieuwe seizoen af te dragen en daar zal streng op worden toegezien.

Per november 2018 heeft de ledenvergadering bepaald dat ook per halfjaar kan worden opgezegd, kortom opzeggen is mogelijk per 1 december en 1 juni van ieder jaar.

Het is belangrijk dat het (jeugd)bestuur van zmvv Zeerobben op tijd weet of jij en/of jouw kind het plan heeft om het lidmaatschap van Zeerobben voor volgend seizoen op te zeggen. Dit geldt ook voor senioren leden.

Beëindiging lidmaatschap en contributiebetaling:

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar beëindigd wordt, is dit alleen mogelijk voor 1 december van ieder jaar. Verzuim je dit, blijft toch de contributie voor het komende halfjaar verschuldigd!. Alleen in bijzondere situaties kan, na overleg met de penningmeester, door het bestuur besloten worden om van deze regeling af te wijken.

Beëindiging van het lidmaatschap is eenvoudig via dit afmeldformulier maar kan ook per e-mail (leden@zeerobben.nl). Liever per post? Schrijf een brief met je gegevens naar postbus 23, 8860AA Harlingen.

Mondeling afmelden via een commissie, trainer en/of teammanager of zelfs een andere ouder is niet geldig.

Na afmelding ontvang jij van onze ledenadministratie per e-mail bericht dat de afmelding ontvangen en geregistreerd is.

Let op! Mede in verband met de afwikkeling van kledingzaken geldt de volgende procedure bij afmelden:

 1. Alvorens afmelding cq overschrijving te kunnen regelen checkt de ledenadministrateur of alle openstaande contributies en/of boete’s zijn betaald. Zolang dat niet het geval is, kan geen afmelding of overschrijving in gang gezet worden.
 2. Tevens vindt er een check plaats op inlevering van alle in bruikleen gegeven kleding (zowel wedstrijdkleding als ook presentatiekleding). Deze dient te worden ingeleverd bij de leider of een vertegenwoordiger van de kledingcommissie. Hierbij dient een rekeningnummer en tenaamstelling te worden opgegeven.
 3. Na check op geldige afmelding, betaalde contributie en/of boetes en het aangeven van een rekeningnummer met tenaamstelling, zal na inlevering van in goede staat verkerende kleding en tas de borg terug betaald worden.
 4. Indien aan bovengenoemde voorwaarden niet is voldaan, kan geen afmelding of overschrijving plaatsvinden en blijft men contributieplichtig en ontvangt men geen borg retour.
 5. Wedstrijdkleding inleveren bij de leider van het team,
 6. Presentatiekleding inleveren bij Hanneke Borgman (kleding@zeerobben.nl).

Verder willen wij, wellicht ten overvloede, aangeven dat wanneer u gaat verhuizen of een ander mailadres of telefoonnummer krijgt, als ook een ander bankrekeningnummer, dit direct te melden aan onze ledenadministratie!!

Kortingsregeling contributie voor gezinnen met 3 of meer spelende leden

 1. Voor wie?

Indien binnen een gezin 3 of meer leden spelend lid zijn bij zmvv Zeerobben kan er gebruik gemaakt worden van een kortingsregeling op de contributie. De kortingsregeling is in beginsel niet van toepassing op samengestelde gezinnen. Samengestelde gezinnen kunnen slechts in aanmerking komen voor de regeling indien de contributie van alle (samengestelde) gezinsleden wordt betaald vanaf één en dezelfde rekening. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij de penningmeester/ledenadministratie.

De korting is van toepassing vanaf het 3e betalende lid. De korting wordt toegepast op de laagste contributie binnen het gezin.

 1. Welke voorwaarden zijn verbonden aan de kortingsregeling?
 • Alle gezinsleden zijn spelend lid.
 • Niet meetellend voor de regeling zijn:
  • Niet spelende leden
  • Donateurs
  • Leden vriendenclub
  • Donateurs 65+
 1. Hoe wordt de korting berekend?

De korting bedraagt voor het derde lid van het gezin 50% over het algemene deel van de contributie. Het algemene deel wordt berekend als: Totale jaarcontributie -/- bondsbijdrage (2016: € 13)-/- bijdrage kledingfonds.

De korting voor het 4e lid uit het gezin bedraagt 100% van het algemene deel van de contributie.

 1. Wanneer wordt de korting verleend?

De korting wordt na ontvangst van de gehele jaarcontributie, met inachtneming van een storneringstermijn van ca 30 dagen aan begunstigde uitbetaald.

 1. Ingangsdatum korting

Korting wordt verleend over het eerst volgende contributietijdvak na aanmelding van een gezin dat hiervoor in aanmerking wenst te komen. De kortingsregeling wordt niet met terugwerkende kracht toegepast.

Hardheidsclausule

Leden/gezinnen die van mening zijn op basis van bijzondere omstandigheden aanspraak te mogen maken op de kortingsregeling dienen dit schriftelijk, voorzien van motivatie en uitleg, aan te vragen bij de penningmeester.

Penningmeester

zmvv Zeerobben