Al aangemeld voor de ALV?

Over precies een week, op maandag 29 november zal de uitgestelde Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Digitaal, via MS Teams, net zoals we dat in februari van dit jaar ook al eens (succesvol) deden.
Alle leden hebben op 14 november via een rechtstreekse, persoonlijke email al een uitnodiging ontvangen, met daarbij de informatie dat en hoe je je kunt aanmelden om deel te nemen aan deze vergadering. De kortste samenvatting daarvan is: stuur een mailtje naar secretaris@zeerobben.nl met vermelding van je naam en het emailadres waarop je het linkje naar de MS Teams vergadering wilt ontvangen en dan wijst de rest zich vanzelf. Doe dat nu meteen even, dan kun je het niet meer vergeten! En dan natuurlijk op maandagavond 29 november om 19.30 klaar zitten voor deze bijzondere ALV waar diverse belangwekkende zaken behandeld zullen worden:

In de eerste plaats zijn jullie natuurlijk zeer benieuwd hoe Zeerobben er na 2 door de Coronapandemie beïnvloede jaren voorstaat, in het bijzonder financieel. Onze penningmeester Peter Jaspers zal jullie als altijd op bevlogen wijze en tot in detail bijpraten.
Leden die zich vooraf willen oriënteren op de financiële positie van Zeerobben kunnen daartoe een verzoek indienen bij Peter, uitsluitend via e-mail op het mailadres penningmeester@zeerobben.nl.

Na de pauze 2 bijzondere onderwerpen:

 • De bouwcommissie o.l.v. Geert-Jan de Groot praat jullie bij over de stand van zaken met betrekking tot de renovatie van onze kleedaccommodatie, compleet met plaatjes.
 • Onze Hoofd Jeugdopleiding Ane Schaap zal -daarin gesteund door het (jeugd-)bestuur- als discussiepunt met de leden een voorstel presenteren ten aanzien van vrijwilligersvergoedingen voor jeugdtrainers. Het zou een belangwekkende verandering kunnen zijn van ons vrijwilligersbeleid zoals wij tot nu toe voerden. Vandaar dat wij de leden vragen hierover mee te praten en natuurlijk mee te beslissen.

En tot slot de bestuursverkiezingen:

 • Anne van der Tuins’ positie als Jeugdvoorzitter dient nog door de ALV te worden bekrachtigd.
 • Dirk Arends treedt regulier af als bestuurslid sponsorzaken, maar is herkiesbaar.
 • Penningmeester Peter Jaspers treedt eveneens af en is niet herkiesbaar. Er is nog geen opvolger gevonden.
 • Na 10 jaar draagt voorzitter Johannes Woudstra de voorzittershamer over.
  Het bestuur heeft Sander Alberda bereid gevonden zich kandidaat te stellen als opvolger voor Johannes. Het is aan de leden (jullie dus!) om deze voordracht te bekrachtigen en Sander te benoemen als jullie nieuwe voorzitter.

Al met al voldoende reden om aan deze ALV deel te nemen, of je het nou doet om geïnformeerd te worden, mee te praten, mee te beslissen, afscheid te nemen of welkom te heten, elke reden is goed om erbij te zijn. Je doet Zeerobben er een groot plezier mee.

Graag tot ziens op 29 november!

Het bestuur

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering voor Leden en Donateurs vanaf 16 jaar van zmvv Zeerobben

Datum: maandag 29 november 2021
Aanvang: 19.30  uur
Locatie: Digitaal, vanuit de kantine Zeerobben

 

 1. Welkom & Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 15 november 2021. Notulen zijn als bijlage per email verstuurd.
 5. Jaarverslag penningmeester over het seizoen 2020/2021 en voorstel aanpassing begroting voor het seizoen 2021-2022
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Pauze
 9. Presentatie nieuwbouw kleedkamers
 10. Discussiepunt; trainersvergoedingen
 11. Bestuursverkiezing
  Het bestuur kandideert Anne van der Tuin als jeugdvoorzitter
  Regulier aftredend en herkiesbaar, Dirk Arends
  Regulier aftredend en niet herkiesbaar is Peter Jaspers, penningmeester.
  Regulier aftredend en niet herkiesbaar is Johannes Woudstra, voorzitter. Het bestuur draagt Sander Alberda voor als nieuwe voorzitter.
  (Tegen-)kandidaten voor de genoemde posities kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering schriftelijk melden met een door tenminste 3 leden getekende verklaring van kandidaatstelling en eventuele aanvaarding van de functie.

12. Rondvraag

13. Sluiting