Uitnodiging en agenda ALV

Aan alle leden van de zmvv Zeerobben van 16 jaar en ouder en de ouders/verzorgers van leden jonger dan 16 jaar.

Harlingen, 2 november 2021

Hierbij ontvangt u de uitnodiging met agenda voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van uw eigen voetbalvereniging de zmvv Zeerobben, welke zal worden gehouden op maandag 15 november 2021 om 19:30 uur in het clubhuis De Robbenplaat op het Oostersportpark te Harlingen.

Als altijd, bevelen wij deze vergadering van harte bij jullie aan, maar deze keer misschien wel met extra nadruk. Er staan enkele belangwekkende punten op de agenda. Zaken die gaan over de toekomst van jullie vereniging. En daar wil je natuurlijk over meedenken, -praten en -beslissen.

In de eerste plaats zijn jullie natuurlijk zeer benieuwd hoe Zeerobben er na 2 door de Coronapandemie beïnvloede jaren voorstaat, in het bijzonder financieel. Onze penningmeester Peter Jaspers zal jullie als altijd op bevlogen wijze en tot in detail bijpraten.
Leden die zich vooraf willen oriënteren op de financiële positie van Zeerobben kunnen daartoe een verzoek indienen bij Peter, uitsluitend via e-mail op het mailadres penningmeester@zeerobben.nl.

Na de pauze 2 bijzondere onderwerpen:

 • De bouwcommissie o.l.v. Geert-Jan de Groot praat jullie bij over de stand van zaken met betrekking tot de renovatie van onze kleedaccommodatie, compleet met plaatjes.
 • Onze Hoofd Jeugdopleiding Ane Schaap zal -daarin gesteund door het (jeugd-)bestuur- als discussiepunt met de leden een voorstel presenteren ten aanzien van vrijwilligersvergoedingen voor jeugdtrainers. Het zou een belangwekkende verandering kunnen zijn van ons vrijwilligersbeleid zoals wij tot nu toe voerden. Vandaar dat wij de leden vragen hierover mee te praten en natuurlijk mee te beslissen.

En tot slot de bestuursverkiezingen:

 • Anne van der Tuins’ positie als Jeugdvoorzitter dient nog door de ALV te worden bekrachtigd.
 • Dirk Arends treedt regulier af als bestuurslid sponsorzaken, maar is herkiesbaar.
 • Penningmeester Peter Jaspers treedt eveneens af en is niet herkiesbaar. Er is nog geen opvolger gevonden.
 • Na 10 jaar draagt voorzitter Johannes Woudstra de voorzittershamer over.
  Het bestuur heeft Sander Alberda bereid gevonden zich kandidaat te stellen als opvolger voor Johannes. Het is aan de leden (jullie dus!) om deze voordracht te bekrachtigen en Sander te benoemen als jullie nieuwe voorzitter.

Al met al voldoende reden om deze ALV te bezoeken, of je het nou doet om geïnformeerd te worden, mee te praten, mee te beslissen, afscheid te nemen of welkom te heten, elke reden is goed om erbij te zijn. Je doet Zeerobben er een groot plezier mee.

Let wel: bij het betreden van het clubhuis dien je een geldige QR code te tonen. We scannen en we handhaven.

Graag tot ziens op 15 november!
Het bestuur

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering voor Leden en Donateurs vanaf 16 jaar van zmvv Zeerobben

Datum: maandag 15 november 2021
Aanvang: 19.30  uur
Locatie: Kantine Zeerobben

 

 1. Welkom & Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 15 november 2021. Notulen zijn als bijlage per email verstuurd.
 5. Jaarverslag penningmeester over het seizoen 2020/2021 en voorstel aanpassing begroting voor het seizoen 2021-2022
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Pauze
 9. Presentatie nieuwbouw kleedkamers
 10. Discussiepunt; trainersvergoedingen
 11. Bestuursverkiezing
  Het bestuur kandideert Anne van der Tuin als jeugdvoorzitter
  Regulier aftredend en herkiesbaar, Dirk Arends
  Regulier aftredend en niet herkiesbaar is Peter Jaspers, penningmeester.
  Regulier aftredend en niet herkiesbaar is Johannes Woudstra, voorzitter. Het bestuur draagt Sander Alberda voor als nieuwe voorzitter.
  (Tegen-)kandidaten voor de genoemde posities kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering schriftelijk melden met een door tenminste 3 leden getekende verklaring van kandidaatstelling en eventuele aanvaarding van de functie.

12. Rondvraag

13. Sluiting