Aanmeldformulier nieuwe leden

    Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de zmvv Zeerobben om de
    contributie per half jaar te incasseren van het bovenstaande bank/girorekeningnummer.

    Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal één seizoen (of het restant daarvan). Enkel door
    schriftelijke opzegging aan de ledenadministratie van de vereniging kan voor het lidmaatschap worden bedankt.
    Dit dient te worden gedaan voor 1 juni van het lopende seizoen. Restitutie vindt niet plaats.